646528-24-7

Pyrimidine,2-chloro-4-[3-(2,4-dichlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-